صداقت هدیه خیلی گرون قیمتیه، از آدمای ارزون، ...

💖💗عـــاشــقـــانـــه هــا💗💖

صداقت هدیه خیلی گرون قیمتیه،
از آدمای ارزون، انتظار صداقت نداشته باش.

❤️👇join

🆔
تاریخ : 1397/08/23

صداقت هدیه خیلی گرون قیمتیه، از آدمای ارزون، انتظار صداقت نداشته باش. ❤️👇join 🆔